Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo | Algemene Voorwaarden en zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze algemene voorwaarden mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel, worden vermenigvuldigd of gexploiteerd. Voor meer informatie zie: www.juridischevoorwaarden.nl.

Artikel 1. Definities

 

 1. Badgecenter: de eenmanszaak Badgecenter gevestigd aan de Punterweg 20 te (8042 PB) Zwolle ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24281456.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Badgecenter de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Badgecenter afneemt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Badgecenter, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Badgecenter uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Badgecenter gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Badgecenter onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Badgecenter, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Badgecenter in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Badgecenter vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Badgecenter behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Badgecenter zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Badgecenter opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Badgecenter haar aanbieding baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Badgecenter niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Badgecenter zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Badgecenter eerst dan tot stand nadat Badgecenter een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Badgecenter slechts, indien deze door Badgecenter schriftelijk binnen zeven (7) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 4. Elke overeenkomst wordt door Badgecenter aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Badgecenter bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Badgecenter van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Opdrachtgever niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Badgecenter het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Badgecenter de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
 5. Badgecenter is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5. Adviezen, ontwerpen en materialen

 1. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Badgecenter krijgt.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid voor de door of namens hem opgegeven informatie en gegevens, gemaakte en aan Badgecenter verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. Badgecenter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door of namens de Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Badgecenter voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
 4. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Badgecenter te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 6. Levering en termijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats af bedrijf in de vestigingsplaats van Badgecenter. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 2. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 3. Indien de bestelde zaken door Badgecenter aan de Opdrachtgever worden toegezonden, reizen de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever vanaf het moment dat Badgecenter de zaken aan de vervoerder overhandigd heeft, ongeacht of de vervoerder door Badgecenter of de Opdrachtgever werd aangewezen.
 4. Indien Badgecenter gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Badgecenter ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien Badgecenter een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Badgecenter derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Badgecenter dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Badgecenter is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt ten gevolge van levering na de overeengekomen termijn.
 6. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Badgecenter zich het recht voor de levering op te schorten.
 7. Badgecenter behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 7. Facturatie en betaling

 1. Badgecenter is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Badgecenter aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Badgecenter maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00. Indien de werkelijk door Badgecenter gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Badgecenter en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Badgecenter onmiddellijk opeisbaar.
 6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Badgecenter is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Badgecenter gesloten overeenkomst.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Badgecenter geleverde zaken blijven eigendom van Badgecenter tot op het moment dat de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Badgecenter uit hoofde van enige met Badgecenter gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Badgecenter mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 3. Indien de Opdrachtgever (mede) uit door Badgecenter geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Opdrachtgever die zaak slechts voor Badgecenter en houdt de Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Badgecenter totdat de Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Badgecenter heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 4. Het is aan de Opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Badgecenter. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Opdrachtgever Badgecenter hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 5. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Badgecenter bevinden, behoudt Badgecenter zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Badgecenter uit welke hoofde dan ook nog jegens de Opdrachtgever mocht hebben.
 6. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Badgecenter te (doen) houden.
 7. De Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Badgecenter op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Badgecenter zulks wenst, door Opdrachtgever aan Badgecenter stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Badgecenter tegen de Opdrachtgever.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Badgecenter de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
 2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van Badgecenter ongeacht of aan de Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Badgecenter niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De Opdrachtgever is aan Badgecenter per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare, forfaitaire boete verschuldigd van € 25.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 3. De Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen de door Badgecenter gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de Opdrachtgever aan Badgecenter een boete verschuldigd van € 1.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Badgecenter, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is Badgecenter gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
  4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Opdrachtgever wordt overgenomen;
  5. de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
  6. buiten toedoen van Badgecenter op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Bedragen die Badgecenter vór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Badgecenter reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan Badgecenter verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 4. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Badgecenter gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Badgecenter eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien Badgecenter aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Badgecenter daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van Badgecenter beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Badgecenter aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Badgecenter kunnen worden toegerekend.
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Badgecenter is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade welke voortvloeit uit een door Badgecenter geleverd, gebrekkig product.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Badgecenter voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Badgecenter geleverde producten en/of bewerkte materialen.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Badgecenter.

Artikel 12. Reclamaties

 1. Reclames met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht (8) dagen na levering van de zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan Badgecenter niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.
 2. Reclames met betrekking tot niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht (8) dagen na constatering te geschieden tot uiterlijk drie (3) maanden na levering van de zaken welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
 3. Reclames met betrekking tot de hoogte van de door Badgecenter verzonden facturen dienen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
 4. Voor de door Badgecenter geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de toeleverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan Badgecenter garantie heeft gegeven.
 5. Door Badgecenter als ondeugdelijk erkende zaken zullen door Badgecenter hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van iedere andere verplichting tot (aanvullende) schadevergoeding.
 6. Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring daartoe van Badgecenter, doch is voor rekening en risico van de Opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid of gebrek.

Artikel 13. Retentierecht

 1. Badgecenter kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen‐)resultaten van de dienstverlening van Badgecenter onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Badgecenter verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Badgecenter voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Badgecenter als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Badgecenter onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Badgecenter in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Badgecenter uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
 4. Indien Badgecenter bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Badgecenter gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door én der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Badgecenter, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Badgecenter met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo | Algemene Voorwaarden en zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze algemene voorwaarden mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel, worden vermenigvuldigd of geëxploiteerd. Voor meer informatie zie: www.juridischevoorwaarden.nl.